wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • F.H.-U. KATAN
  Puławska 25/U5
  20-051 Lublin
  NIP: 9461008429

 • E-mail:biuro@katan-hurt.pl
 • Telefon511 330 000
 • Godziny działania sklepuponiedziałek-piątek 9.00 - 17.00
LEASING LEASELINK

Regulamin

 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży

Firmy Handlowo-Usługowej KATAN (zwane dalej OWS)

 

 

§ 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) regulują dostawy i usługi realizowane przez Firmę Handlowo-Usługową KATAN Andrzej Królikowski z siedzibą w Lublinie przy ul. Puławska 25/U5, 20-051 Lublin, NIP 9461008429, zwaną dalej KATAN na rzecz odbiorcy towarów i usług, zwanym dalej Kontrahentem.
 2. Ogólne Warunki stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kontrahenta i obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej z Kontrahentem. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta – w sposób przewidziany w niniejszym OWS – stanowi jednocześnie poświadczenie Kontrahenta, że zapoznał się on i akceptuje niniejsze OWS. Jeżeli Kontrahent pozostaje w stałych stosunkach handlowych z KATAN , akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu jest równoznaczna z ich akceptacją przy następnych zamówieniach, do czasu zmiany ich treści lub uchylenia.
 3. OWS zamieszczone są na stronie internetowej: www.katan-hurt.pl
 4. OWS regulują zasady i tryb postępowania przy zawieraniu umów. Przyjęcie odmiennego trybu i zasad postępowania dopuszczalne jest jedynie w szczególnych przypadkach, kiedy to KATAN osiągnie pisemne porozumienie z konkretnym Kontrahentem modyfikujące postanowienia OWS i mają zastosowanie do konkretnej umowy sprzedaży i dostawy.
 5. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.
 6. KATAN ma prawo zmiany OWS poprzez m.in. wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży dla poszczególnych towarów wynikających z wymagań narzucanych przez producentów i importerów tych towarów. KATAN poinformuje Kontrahenta o zmianie OWS w terminie 30 dni od zmiany OWS. Klient ma prawo przedstawić KATAN oświadczenie o braku zgody na zmianę OWS w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Po bezskutecznym upływie tego terminu przyjmuje się, Kontrahent zmianę zaakceptował. Brak zgody Klienta na zmianę OWS stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez KATAN bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych.
 7. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.

 

 

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kontrahenta oraz potwierdzenie zamówienia przez KATAN ( z zastrzeżeniem ust. 7). Potwierdzenie zamówienia przez KATAN jest konieczne w sytuacji, gdy Kontrahent złożył zamówienie za pośrednictwem strony internetowej KATAN bądź gdy Kontrahent żąda potwierdzenia.
 2. Zamówienie może być złożone w dowolnej formie przewidzianej prawem, tj. w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. Zamówienie wiąże Kontrahenta przez okres siedmiu dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia przez KATAN. Zamówienie, które zostało potwierdzone i przyjęte do realizacji przez KATAN musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji danego zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez Kontrahenta.
 4. KATAN nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach informacyjnych, stronach internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych przez Kontrahenta. Wszelkie propozycje, porady i wskazania KATAN, Kontrahent wykorzystuje na swoją wyłączną odpowiedzialność, bowiem nie stanowią one przedmiotu umowy a pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy dokonaniu przez Kontrahenta wyboru towaru.
 5. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia zamówienia lub z chwilą faktycznej realizacji zamówienia, lub z chwilą faktycznej realizacji transakcji sprzedaży.
 6. Odpowiedź na zamówienie z zastrzeżeniem zmian niemających wpływu na parametry techniczne i użytkowe towaru traktowana będzie jako zawarcie umowy w trybie art. 68 1 kc.
 7. W przypadku zmian w/w w trakcie realizacji umowy, pkt. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 8. KATAN przysługuje termin 7 dni na potwierdzenie bądź odrzucenie zamówienia licząc od dnia jego złożenia przez Kontrahenta. Bezskuteczny upływ tego terminu oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 9. Przedstawiona na stronie www.katan-hurt.pl oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
   

 

 

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zwłoka KATAN w realizacji umowy nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Kontrahenta od umowy, jeśli został on niezwłocznie poinformowany przez KATAN o przyczynach zwłoki i o nowym terminie realizacji zamówienia.
 2. KATAN nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy spowodowane okolicznościami od niej niezależnymi, tj. w szczególności spowodowane siłą wyższą, strajkami, przeszkodami w transporcie, przerwami w dostawie mediów, opóźnionymi dostawami materiałów prawidłowo i terminowo zamówionych u dostawców KATAN.
 3. W przypadku konieczności zmiany terminu dostawy, co wpływa istotnie na koszty realizacji umowy, KATAN poinformuje o tym kontrahenta. Przepis § 2 ust. 5 stosuje się w tym wypadku odpowiednio.
 4. Odpowiedzialność KATAN za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy regulują wyłącznie zapisy o karach umownych zawarte w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub umowie. Kontrahentowi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przysługuje odszkodowanie przewyższające karę umowną.


 

§ 4. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 

 1. Wydanie Kontrahentowi zamówionego towaru następuje w firmie KATAN w Lublinie ul.Puławska 25/U5 czynnym w godzinach pracy. Strony mogą odmiennie ustalić miejsce wydania towaru. Informacja ta musi wówczas znajdować się w potwierdzeniu zamówienia, lub w umowie lub w ofercie.
 2. W przypadku ustalenia innego miejsca wydania towaru, niż określony w pkt. 1, kontrahent ponosi koszt ubezpieczenia oraz transportu towaru do miejsca dostawy, chyba że strony ustalą to inaczej.
 3. Z chwilą wydania towaru Kontrahentowi bądź przekazania towaru przewoźnikowi z miejscem dostawy innym, niżeli magazyn KATAN, na Kontrahenta przechodzi ryzyko przepadku, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, nadto z chwilą wydania przewoźnikowi towaru zobowiązanie KATAN zostaje w całości wykonane.
 4. Osoby odbierające towar w imieniu Kontrahenta winny legitymować się pisemnym upoważnieniem do odbioru, którego treść winna być znana firmie KATAN. Brak pisemnego upoważnienia może stanowić podstawę do odmowy wydania towaru.

 

 

 

§ 5. REKLAMACJE

 

 1. W momencie odbioru towaru/ przyjęciu dostawy / Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze uznawany jest za należyte wykonanie umowy przez KATAN. Wszelkie zastrzeżenia Kontrahent zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej niezwłocznie po odbiorze upoważnionemu pracownikowi KATAN bądź przy odbiorze towaru poza magazynem KATAN - pisemnie w obecności przewoźnika .
 2. Kontrahent jest zobowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania. Badanie obejmuje kompletność towaru oraz jego dokumentację.
 3. Towary stanowiące przedmiot transakcji mogą posiadać gwarancję producenta jak również gwarancję firmy KATAN. Każdorazowo procedura reklamacyjna opisana jest w dokumencie gwarancyjnym lub w umowie. Jeśli wymienione dokumenty nie stanowią inaczej, zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w ciągu 48 godzin od wykrycia wady na piśmie pod rygorem nieważności. Zgłoszenie wady może nastąpić w siedzibie KATAN lub mailem. Koszt dostarczenia zareklamowanych towarów ponosi Kontrahent. Koszt odesłania reklamowanych towarów do Kontrahenta ponosi KATAN.
 4. Odpowiedzialność firmy KATAN z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 5. KATAN nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikające z nieprofesjonalnych zmian lub napraw dokonanych przez Kontrahenta lub osobę trzecią bez wcześniejszej zgody firmy KATAN.
 6. Reklamacje nie obejmują przypadków wad powstałych z poniższych przyczyn:
 • niewłaściwe lub nieprofesjonalne użytkowanie
 • niewłaściwe złożenie lub użytkowanie przez Kontrahenta lub osobę trzecią
 • naturalne zużycie
 • złe lub nieostrożne obchodzenie się
 • niewłaściwy materiał roboczy
 • chemiczny, elektro-chemiczny lub elektryczny wpływ
 • z przyczyn podanych w warunkach gwarancji dostawców KATAN.


 

§ 6.WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. O ile oferta lub potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, płatność za zakupiony towar nastąpi przy jego odbiorze, a jeśli nie jest to możliwe – płatność nastąpi w terminie 3 dni od dnia przyjęcia oferty lub potwierdzenia zamówienia przez firmę KATAN.
 2. Płatność następować będzie w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy KATAN.
 3. Dopuszcza się regulowanie należności gotówką o ile kwota i częstotliwość rozliczeń nie naruszają obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 4. KATAN jest upoważniony do żądania natychmiastowej płatności wszystkich należności, w tym wynikających z faktur jeszcze niewymaganych oraz do żądania płatności z góry za dostawy i usługi jeśli: (a) Kontrahent zalega z częścią lub całością płatności, lub (b) poweźmie wątpliwość, co do stanu majątkowego Kontrahenta, lub (c) Kontrahent jest objęty wnioskiem o upadłość lub o postępowanie układowe, lub (d) Kontrahent złożył wniosek o pozasądową ugodę z wierzycielami. Ponadto w powyższych wypadkach, w celu zabezpieczenia swoich roszczeń, KATAN jest upoważniony do zakazania odsprzedaży i przetwarzania dostarczonych towarów do czasu zapłaty ceny.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 4, w sytuacji gdy Kontrahent opóźni się z zapłatą za
 6. dostarczony już towar więcej niż o 7 dni , KATAN ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczeniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpić.
 7. Jeżeli Kontrahent opóźni się z zapłatą za towar powyżej 30 dni KATAN może obciążyć go kosztami działań windykacyjnych podjętych dla uzyskania zapłaty za dostarczony towar.
 8. KATAN zastrzega sobie prawo rozliczenia każdej wpłaty od Kontrahenta wg kolejności wymagalności płatności.
 9. Kontrahent nie ma prawa potrącania swoich należności z należnościami od KATAN.
 10. Przeniesienie praw lub obowiązków kontrahenta w stosunku do KATAN na osobę trzecią, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy KATAN - pod rygorem nieważności cesji.


 

§ 7. ZASTRZEŻENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

 

 1. Towary stanowiące przedmiot transakcji pozostają własnością KATAN do czasu wykonania obowiązków płatniczych Kontrahenta wobec KATAN wynikających z danej transakcji.

 

 

 

§ 8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Odpowiedzialność KATAN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ograniczona jest wysokością kar umownych uregulowanych w ofercie, potwierdzeniu zamówienia bądź w umowie jednak nie więcej niż do wartości netto nabytego przez kontrahenta towaru.
 2. Użytkowanie i konserwowanie towarów niezgodne z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami producenta lub wiedzą techniczną zwalnia KATAN z odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i niniejszych OWS.
 3. Brak pełnej zapłaty za dostarczony towar powoduje zawieszenie uprawnień Kontrahenta w zakresie odpowiedzialności KATAN.
 4. Przedstawiona na stronie www.katan-hurt.pl oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 9. ZWROT TOWARU

 

 1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem bezwzględnie obowiązującym, Kontrahentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru, chyba że uzgodni to z KATAN.
 2. KATAN dokona zwrotu na rzecz Kontrahenta uiszczonej przez niego ceny za zwrócony towar po dokonaniu korekty dokumentów księgowych KATAN (w szczególności po odesłaniu podpisanej kopii faktury korygującej).
 3. W przypadku zwrotu towaru muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
 • - towar nie może być używany,
 • - towar musi być zapakowany w opakowanie fabryczne,
 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład
  pisemnie na adres: ul. Puławska 25/U5, 20-051 Lublin.
  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:katan@katan24.pl

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Puławska 25/U5, 20-051 Lublin.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.   

§ 11. STOSOWANIE POSTANOWIEŃ OWS

 

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich transakcji zawieranych w ramach firmy KATAN. W przypadku, gdy przepisy bezwzględnie obowiązujące wykluczają stosowanie przepisów OWS w stosunku do określonej grupy kontrahentów lub określonej grupy towarów – stosuje się przepisy bezwzględnie obowiązujące.
 2. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którekolwiek z postanowień OWS okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów OWS.
 3. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl